Love Where You Live Paint Festival ~ Gŵyl Paent Caru Lle Ti’n Byw

‘Love Where You Live’ is a community-led graffiti/paint festival in Cardiff, to celebrate the beautiful culture of painting on the street in our city. From tags to masterpieces and large-scale commissions, the ecosystem of graffiti is available to anybody who wants to get involved.

In Cardiff we are fortunate enough to have two of the UK’s largest legal walls (Sevenoaks Park & Millenium Walkway), one of the UK’s most well-established paint shops (Oner Signs), and numerous experienced and well-established graffiti artists.

August 2022 will see fresh commissioned pieces going up around the city, as well as new legal painting spots opening-up in partnership with Cardiff Council.

A series of workshops and jams will support under-represented people to become involved with the growing network of artists who paint on the street. Participants will gain knowledge and understanding to develop skills through painting legally in locations designated by Cardiff Council.

Jam – when artists come together to create on a wall
Legal painting spots – places where people are allowed to paint whatever and whenever they like. There are some rules around this, in being respectful to the work you are covering up e.g. cover the whole piece, take out older or damaged pieces first, leave memorial pieces alone.

Community partners: Unify, Aubergine Café and The Wallich, Cathays & Central Youth & Community Project and Ladies of Rage
Other project partners: Cardiff Council, Arts Active Trust, Oner Signs & Leisure, HSG
Funded by: Arts Council Wales, Cardiff Council and Arts Active Trust
For further information email: ameliaunity@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………………….

Mae ‘Caru Lle ti’n Byw’ yn ŵyl graffiti/paent a arweinir gan y gymuned yng Nghaerdydd, i ddathlu’r diwylliant hardd o beintio ar y stryd yn ein dinas. O dagiau i gampweithiau a chomisiynau ar raddfa fawr, mae’r ecosystem graffiti ar gael i unrhyw un sydd am gymryd rhan.

Yng Nghaerdydd rydym yn ddigon ffodus i gael dwy o waliau cyfreithiol mwyaf y DU (Sevenoaks Park & Millenium Walkway), un o siopau paent mwyaf sefydledig y DU (Oner Signs), a nifer o artistiaid graffiti profiadol a sefydledig.

Mewn Mis Awst 2022 bydd darnau newydd wedi’u comisiynu yn cael eu cyflwyno o amgylch y ddinas, yn ogystal â mannau peintio cyfreithlon newydd yn agor mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd.

Bydd cyfres o weithdai a jamiau yn cefnogi pobl heb gynrychiolaeth ddigonol i ymwneud â’r rhwydwaith cynyddol o artistiaid sy’n paentio ar y stryd. Bydd cyfranogwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth i ddatblygu sgiliau trwy beintio’n gyfreithlon mewn lleoliadau a ddynodwyd gan Gyngor Caerdydd.

Jam – pan fydd artistiaid yn dod at ei gilydd i greu ar wal

Mannau peintio cyfreithlon – mannau lle mae pobl yn cael paentio beth bynnag a phryd bynnag y dymunant. Mae rhai rheolau ynghylch hyn, sef bod yn barchus i’r gwaith rydych yn ei guddio e.e. gorchuddiwch y darn cyfan, tynnwch ddarnau hŷn neu rai sydd wedi’u difrodi yn gyntaf, gadewch lonydd i ddarnau coffa.

Partneriaid cymunedol: Unify, Aubergine Café ac Yr Wallich, Cathays & Prosiect Ieuenctid a Chymunedol Canolog, ac Ladies of Rage

Partneriaid prosiect eraill: Cyngor Caerdydd, Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig, Oner Signs & Leisure, HSG

Ariennir gan: Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Caerdydd & Actifyddion Artistig

E-bost: ameliaunity@gmail.com

Hello